ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Екипът на ДЕЛТА ИНВЕСТ СТРОЙ ЕООД, ЕИК 205684020,  цени коректността и прозрачността и за това разработихме нашата политика за защита на личните данни в прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Когато споделяте лични данни с нас, ние ги обработваме съгласно тази политика. Моля, прочетете внимателно информацията, и ако имате някакви въпроси или нужда от информация за своите лични данни, моля не се колебайте да се свържете с нас.

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ И КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

По повод осъществяване на основния си предмет на дейност, чрез този сайт, ДЕЛТА ИНВЕСТ СТРОЙ ЕООД  събира и обработва информация, свързана с предлагане на недвижими имоти, като за тези цели служителите и администраторите на ДЕЛТА ИНВЕСТ СТРОЙ ЕООД въвеждат в корпоративната база данни информация, подадена от потенциални клиенти. Лични данни са информация, която може да бъде използвана за идентифициране или за контакт с дадено лице – име, тел, e-mail ….. Когато потекциален клиент се свърже с нас, с цел покупка на недвижим имот, Личната информация, която събираме, ни е необходима относно преддоговорни и договорни отношения, позволява ни да ви държим в течение относно най-новите ни оферти и предложения. Тя ни помага и да подобрим услугите, съдържанието и рекламата ни. Възможно е периодично да използваме личната ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно нови оферти, промени в правилата, условията и различните ни политики. Възможно е и да използваме личната ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на ДЕЛТА ИНВЕСТ СТРОЙ ЕООД  .

ДЕЛТА ИНВЕСТ СТРОЙ ЕООД има право да изпраща на клиентите незаявени предварително търговски съобщения, за да направи запитвания, да провежда анкети или да им предложи реклами и информация за свои услуги. Данните могат да бъдат използвани за изпращане на незаявени търговски съобщения, освен при изрично заявено от клиента несъгласие.  С попълването на свои данни клиентът дава съгласие на ДЕЛТА ИНВЕСТ СТРОЙ ЕООД да събира и други данни за клиента, например IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система и други параметри, предоставени от уеб-браузъра чрез който е осъществен достъпа на Интернет страницата. Събраните данни могат да бъдат използвани от ДЕЛТА ИНВЕСТ СТРОЙ ЕООД за статистически и маркетингови проучвания, за подобряване на услугите, предоставяни на клиентите.

В случай че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време като актуализирате предпочитанията си. За целта моля пишете ни на адрес : office@deltastroy.eu.

ДЕЛТА ИНВЕСТ СТРОЙ ЕООД не събира и не съхранява чувствителни лични данни от специалната категория по смисъла на чл. 5 от Закона за защита на личните данни, а именно такива които:

  • разкриват расов или етнически произход;
  • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
  • се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

СИГУРНОСТ

ДЕЛТА ИНВЕСТ СТРОЙ ЕООД взима подходящи правни, организационни и технически мерки за защита на Вашата лична информация, която получава в хода на своята дейност, в съответствие с приложимия Закон за защита на личните данни. Достъпът до такава информация е ограничен и са налице политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване.

РЕЖИМ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

ДЕЛТА ИНВЕСТ СТРОЙ ЕООД не разкрива Вашата лична информация на трети страни, без Вашето изрично съгласие. Изключение правят случаите, при които определена информация се предоставя на адвокати, агенции за събиране на вземания, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за справяне с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение. Ние също така можем да разкрием информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

ЦЯЛОСТ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ние съхраняваме Вашите лични данни само доколкото това се налага, за да отговорим на Вашите нужди, за целите за които ги съхраняваме или съгласно нашите законови задължения.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ДЕЛТА ИНВЕСТ СТРОЙ ЕООД  

Клиентите на ДЕЛТА ИНВЕСТ СТРОЙ ЕООД имат законно право да поискат подробности за личната информация, която съхраняваме за тях. ДЕЛТА ИНВЕСТ СТРОЙ ЕООД ви дава възможност да запазите своята лична информация точна и актуална. Ако по всяко време искате ДЕЛТА ИНВЕСТ СТРОЙ ЕООД да коригира, изтрие или ограничи обработката на вашата лична информация или искате да получите потвърждение дали вашата лична информация се обработва от ДЕЛТА ИНВЕСТ СТРОЙ ЕООД , достъп до вашата лична информация, упражняване на правото ви на преносимост на данни или да оттеглите съгласието си за обработка, моля, свържете се с нас посредством посочените начини в раздел КОНТАКТИ.

СОЦИАЛНИ ПЛАТФОРМИ

Може да пожелаете да участвате в социални платформи, които се предлагат от ДЕЛТА ИНВЕСТ СТРОЙ ЕООД или които Ви предоставяме. Всички лични данни или друга информация, която споделяте в Социалните платформи, може да бъде прочетена, събирана и използвана от другите потребители на Социалните платформи, върху които ние имаме само частичен или нямаме никакъв контрол. Поради това ние не носим отговорност за употребата, злоупотребата или незаконното присвояване от други потребители на каквито и да било лични данни или друга информация, която Вие споделяте в Социалните платформи.

Връзката към уебсайта на трета страна не трябва да се тълкува като потвърждение от ДЕЛТА ИНВЕСТ СТРОЙ ЕООД за нивото на защита на лични данни в платформата на третата страна. ДЕЛТА ИНВЕСТ СТРОЙ ЕООД не дава никакви декларации или гаранции относно начина, по който данните за потребителя се съхраняват или използват на сървъри на трети страни. Препоръчваме да прегледате декларацията за поверителност на всеки сайт на трета страна, свързан с нашия сайт, за да определите как те използват личната ви информация.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КЛИЕНТА

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2 от българския Закон за защита на личните данни и с приемането на Политиката за поверителност и защита на личните данни на ДЕЛТА ИНВЕСТ СТРОЙ ЕООД, давам съгласието си и потвърждавам долунаписаното:

  • Информиран съм за типа лични данни, които ДЕЛТА ИНВЕСТ СТРОЙ ЕООД събира и обработва, както и за целите, за които ще бъдат използвани те;
  • Предоставям личните си данни доброволно;
  • Изрично и доброволно давам информирано съгласие Личните ми данни да бъдат обработвани от ДЕЛТА ИНВЕСТ СТРОЙ ЕООД за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност.
  • Наясно съм, че съгласно законовите изисквания имам право на безплатен достъп до, коригиране или изтриване на личните ми данни или ограничаване на обработването им, или правото да се направи възражение срещу обработването, както и че имам право по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните ми данни.
  • Кликвайки върху отметката, това означава, че се съгласявам личните ми данни да бъдат обработвани от ДЕЛТА ИНВЕСТ СТРОЙ ЕООД  , потвърждавам, че съм запознат и се съгласявам с настоящата политика за защита на личните данни. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящата политика за защита на личните данни, се прилагат разпоредбите на Общ регламент на ЕС за защита на данните (ЕС 2016/679 от 27 април 2016 г.), ЗЗЛД, и действащото българско и европейско законодателство в областта на защита на личните данни.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАЗИ ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние можем да променяме тази Политика на поверителност по всяко време, като публикуваме нова версия на същата или на заместваща страница. Новата версия следва да влезе в сила от датата, на която е публикувана, като новата дата е посочена.

Дата на влизане в сила: 01.09.2019г.